FANDOM

TylerTianyi

biệt danh Master of the Bitchy Yard

  • Tôi sống tại Somewhere over the Rainbow '-')
  • Tôi sinh ngày 20 tháng 8
  • Công việc của tôi là Làm việc vô trách nhiệm tại Miku x Rin VN Fanpage
  • Tôi là Bisexual '-')/