FANDOM

TylerTianyi

biệt danh Master of the Bitchy Yard

  • Tôi sống tại Somewhere over the Rainbow '-')
  • Tôi sinh ngày 20 tháng 8
  • Công việc của tôi là Làm việc vô trách nhiệm tại Miku x Rin VN Fanpage
  • Tôi là Bisexual '-')/
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.